بازدید مدیران و جمعی از پرسنل اتوخسروانی از سرای بانو نسیبه