4 سیلندر با 2 موتور الکتریکی

2 وسایل نقلیه مطابق
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شداوتلندر نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شداوتلندر نمای روبرو
    بالا