1.2 لیتر

4 وسایل نقلیه مطابق
    خودرو های کارکرده و دست دوممیراژ نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دوممیراژ نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومتویوتا chr نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدرنو داستر نمای روبرو
    بالا