4.8 لیتر

2 وسایل نقلیه مطابق
    خودرو های کارکرده و دست دومعکس جلوی موهاوی
    خودرو های کارکرده و دست دومعکس جلوی پورشه پانامرا