نقره ای

خودروهای صفر موجودگگ ترامپچی نمای روبرو
خودرو های کارکرده و دست دومرنو ساندرو نمای روبرو
خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدمیراژ نمای روبرو
خودرو های کارکرده و دست دومرنو تلیسمان نمای روبرو
خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدرنو داستر نمای جلو
بالا