10.4 لیتر در صد کیلومتر

1 وسایل نقلیه مطابق
    خودروهای صفر موجودرکستون نمای روبرو