11.3 لیتر در صد کیلومتر

1 وسایل نقلیه مطابق
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدنیو اکتیون نمای روبرو
    بالا