12.8 لیتر در صد کیلومتر

1 وسایل نقلیه مطابق
    خودرو های کارکرده و دست دومعکس جلوی موهاوی