4.6 لیتر در صد کیلومتر

2 وسایل نقلیه مطابق
    خودرو های کارکرده و دست دوممیراژ نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدمیراژ نمای روبرو
    بالا