4.7 لیتر در صد کیلومتر

2 وسایل نقلیه مطابق
    بالا