5.1 لیتر در صد کیلومتر

1 وسایل نقلیه مطابق
    بالا