5.1 لیتر در صد کیلومتر

1 وسایل نقلیه مطابق
    خودروهای صفر موجودلکسوس نمای روبرو