5.7 لیتر در صد کیلومتر

1 وسایل نقلیه مطابق
    خودروهای صفر موجودتیوولی نمای روبرو