5.7 لیتر در صد کیلومتر

6 وسایل نقلیه مطابق
  خودروهای صفر موجودتیوولی آرمور نمای روبرو
  خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدتیوولی آرمور نمای روبرو
  خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدتیوولی نمای روبرو
  خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدتیوولی نمای روبرو
  خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدتیوولی الیت نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودتیوولی نمای روبرو
  بالا