5.7 لیتر در صد کیلومتر

5 وسایل نقلیه مطابق
    خودرو های کارکرده و دست دومتیوولی آرمور نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدتیوولی نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدتیوولی نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومتیوولی الیت نمای روبرو
    بالا