5.9 لیتر در صد کیلومتر

5 وسایل نقلیه مطابق
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدب ام و 530 نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومتویوتا CHR نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدرنو داستر نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدب ام و 530 نمای روبرو
    بالا