5.9 لیتر در صد کیلومتر

1 وسایل نقلیه مطابق
    خودروهای صفر موجودب ام و 530 نمای روبرو