5.9 لیتر در صد کیلومتر

4 وسایل نقلیه مطابق
    خودرو های کارکرده و دست دومب ام و 530 نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومتویوتا chr نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدرنو داستر نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومب ام و 530 نمای روبرو
    بالا