6 لیتر در صد کیلومتر

6 وسایل نقلیه مطابق
    خودروهای صفر موجودجیلی نمای روبرو
    خودروهای صفر موجودگگ ترامپچی نمای روبرو
    خودروهای صفر موجودجیلی اکسلنت نمای روبرو
    خودروهای صفر موجودجوک اسکای پک نمای روبرو
    خودروهای صفر موجودجیلی اکسلنت نمای روبرو