6.2 لیتر در صد کیلومتر

2 وسایل نقلیه مطابق
    خودروهای صفر موجودب ام و 730 نمای روبرو
    خودروهای صفر موجودرنو تلیسمان نمای روبرو