6.2 لیتر در صد کیلومتر

3 وسایل نقلیه مطابق
    خودرو های کارکرده و دست دومبنز ای 250 نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومرنو تلیسمان نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدرنو تلیسمان نمای روبرو
    بالا