6.4 لیتر در صد کیلومتر

1 وسایل نقلیه مطابق
    خودرو های کارکرده و دست دوممینی کانتری من نمای جلو
    بالا