7.5 لیتر در صد کیلومتر

9 وسایل نقلیه مطابق
  خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدهیوندای النترا نمای داخل
  خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدهیوندای i30 نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودجک s3 نمای روبرو
  خودرو های کارکرده و دست دومنیو کوراندو نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودجک اس 3 نمای روبرو
  خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدکوراندو نمای روبرو
  خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدهیوندای i30 نمای روبرو
  خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدهیوندای I30 نمای جلو
  خودروهای صفر موجودنیوکوراندو نمای روبرو
  بالا