7.7 لیتر در صد کیلومتر

3 وسایل نقلیه مطابق
    خودروهای صفر موجودجک اس 5 نمای روبرو
    خودروهای صفر موجودجک اس 5 نمای روبرو
    خودروهای صفر موجودجک اس 5 نمای روبرو