7.7 لیتر در صد کیلومتر

4 وسایل نقلیه مطابق
    خودرو های کارکرده و دست دومعکس جلوی فولکس تیگوان
    خودروهای صفر موجودجک اس 5 نمای روبرو
    خودروهای صفر موجودجک اس 5 نمای روبرو
    خودروهای صفر موجودجک اس 5 نمای روبرو