8.1 لیتر در صد کیلومتر

5 وسایل نقلیه مطابق
  خودرو های کارکرده و دست دومسوناتا نمای روبرو
  خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدسوناتا نمای روبرو
  خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شداپتیما نمای روبرو
  خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شداپتیما ساده نمای روبرو
  خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدتویوتا راو4 نمای روبرو
  بالا