8.3 لیتر در صد کیلومتر

5 وسایل نقلیه مطابق
  خودروهای صفر موجودرنو ساندرو نمای روبرو
  خودرو های کارکرده و دست دومتوسان نمای روبرو
  خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدهیوندای توسان نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودکولیوس نمای روبرو
  خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدهیوندای توسان نمای روبرو
  بالا