8.3 لیتر در صد کیلومتر

2 وسایل نقلیه مطابق
    خودروهای صفر موجودرنو ساندرو نمای روبرو
    خودروهای صفر موجودرنو کولیوس نمای روبرو