8.3 لیتر در صد کیلومتر

7 وسایل نقلیه مطابق
  خودرو های کارکرده و دست دومرنو ساندرو نمای روبرو
  خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدتوسان نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودرنو ساندرو نمای روبرو
  خودرو های کارکرده و دست دومتوسان نمای روبرو
  خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدهیوندای توسان نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودکولیوس نمای روبرو
  خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدهیوندای توسان نمای روبرو
  بالا