8.4 لیتر در صد کیلومتر

11 وسایل نقلیه مطابق
  خودروهای صفر موجودکوپا رویال نمای روبرو
  خودرو های کارکرده و دست دوممیتسوبیشی ASX نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودمیتسوبیشی ASX نمای روبرو
  خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدکوپا رویال نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودasx تیپ 4 نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودکوپا رویال نمای روبرو
  خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدasx نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودریگان کوپا نمای جلو
  خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدکوپا رویال نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودکوپا فلگشیپ نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودکوپا رویال نمای روبرو
  بالا