8.4 لیتر در صد کیلومتر

8 وسایل نقلیه مطابق
  خودروهای صفر موجودasx مشکی نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودمیتسوبیشی asx نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودکوپا رویال نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودمیتسوبیشی ASXنمای روبرو
  خودروهای صفر موجودریگان کوپا نمای جلو
  خودروهای صفر موجودکوپا فلگشیپ نمای روبرو