8.9 لیتر در صد کیلومتر

4 وسایل نقلیه مطابق
    خودروهای صفر موجودفروخته شدکیا سورنتو نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دوماوتلندر نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدکیا سورنتو نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدرنو داستر نمای روبرو
    بالا