9.3 لیتر در صد کیلومتر

6 وسایل نقلیه مطابق
  خودروهای صفر موجوداوتلندر نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودتیگو 5 نمای روبرو
  خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدبورگوارد bx7 نمای روبرو
  خودروهای صفر موجوداوتلندر تیپ 5 نمای روبرو
  خودروهای صفر موجودبورگوارد bx7 نمای روبرو
  خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شداوتلندر نمای روبرو
  بالا