9.3 لیتر در صد کیلومتر

5 وسایل نقلیه مطابق
    خودروهای صفر موجودتیگو 5 نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومبورگوارد bx7 نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شدبورگوارد bx7 نمای روبرو
    خودرو های کارکرده و دست دومفروخته شداوتلندر نمای روبرو
    بالا